Internet w Naszym Zasięgu

Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narol

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start O projekcie! Projekt Internet w Naszym Zasięgu

Internet w Naszym Zasięgu

Email Drukuj PDF

"Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol" to tytuł projektu realizowanego w ramach działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Beneficjent projektu: Gmina Narol

Koordynator projektu: Andrzej Kołodziej - Inspektor Urzędu Miasta iGminy Narol

Wartość projektu: 816 966,30 PLN
Kwota dofinansowania: 694 421,35 PLN tj. 85% wartości projektu.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji społeczno ekonomicznej. Uczestniczące w projekcie 30 gospodarstw domowych i 7 jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Narol uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.

Cele szczegółowe projektu to:

 

 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczanie Internetu do:
  • 30 gospodarstw domowych z Gminy Narol - 30 komputerowych stacjonarnych wraz z drukarkami.
  • 7 jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Narol (Szkoła Podstawowych w Łówczy - 17 szt., Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej - 10 szt., Szkoła Podstawowa w Narolu - 28 szt., Gimnazjum w Narolu - 19 szt., Zespół Szkół w Łukawicy - 9 szt., Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku - 5 szt. Biblioteka Publiczna w Narolu - 10 szt., Filia Biblioteki Publicznej w Płazowie - 4 szt., Filia Biblioteki Publicznej w Rudzie Różanieckiej - 4 szt., Filia Biblioteki Publicznej w Łukawicy - 4 szt.).
 • Dostarczenie, instalacja, serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania do 30 gospodarstw domowych objętych projektem.
 • Dostarczenie, instalacja, serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania do 7 jednostek podległych Gminie Narol objętych projektem.
 • Podniesienie stanu wiedzy i umiejętności grup docelowych projektu, w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Korzyści z realizacji projektu dla odbiorców z gospodarstw domowych:

Osoby z 30 gospodarstw domowych objętych projektem, ze względu na trudną sytuację życiową zagrożone są wykluczeniem cyfrowym. W celu przeciwdziałania ich marginalizacji, zakupiony w ramach projektu sprzęt teleinformatyczny zostanie im przekazany w formie użyczenia oraz osoby te wezmą udział w szkoleniach z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Udział w projekcie zwiększy ich szansę na zdobycie nowych umiejętności, podniesienia kwalifikacji, zainteresowanie odbiorem usług i treści cyfrowych, ich konkurencyjność na rynku pracy, a także stworzy możliwości do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Dla dzieci i młodzieży z gospodarstw domowych objętych projektem pozyskanie komputera z dostępem do Internetu wyrówna ich dostęp do zdobywania wiedzy i kreowania nowych zainteresowań, wspomagając w ten sposób ich proces edukacyjny.

Korzyści społeczne z realizacji projektu dla jednostek podległych gminie:

 • Dostęp do lepszego jakościowo kształcenia dla wszystkich uczniów, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, pochodzących z rodzin mniej zamożnych nie objętych projektem.
 • Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie sal komputerowych w jednostkach podległych gminie pozwoli młodzieży na pogłębianie wiedzy, rozwijanie nowych umiejętności i zainteresowań, zaznajomienie się z nowymi technologiami XXI wieku, dzięki czemu w przyszłości unikną wykluczenia cyfrowego.
 • Utworzenie sal komputerowych z dostępem do Internetu dla społeczności lokalnej stworzy nowe możliwości podnoszenia wiedzy i umiejętności oraz edukacji zawodowej, przyczyniając się do zmniejszenia ich marginalizacji i wykluczenia cyfrowego. Punkty nieodpłatnego dostępu do Internetu zwiększą efektywność wykorzystania środków finansowych wydatkowanych na zakup produktów projektu i dostarczenie Internetu w ramach projektu.

Wartość dodana wynikająca z projektu:

 • rozwój dostępu do usług cyfrowych na terenie gminy,
 • podniesienie jakości edukacji w szkołach,
 • rozwój alternatywnych form kształcenia,
 • pobudzenie aktywności beneficjentów ostatecznych projektu do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
 • promocja Internetu jako narzędzia pracy, zdobywania informacji i wiedzy, komunikatora, rozrywki i organizacji własnego czasu,
 • podniesienie wiedzy i umiejętności beneficjentów ostatecznych projektu, przekładających się na ich rozwój zawodowy i osobisty poprzez wykorzystanie nowych technologi informatycznych.

 

pasek_poig_wwpe_ue

Poprawiony: wtorek, 04 września 2012 19:11  

Newsletter

No recipient specified

Archiwum