Internet w Naszym Zasięgu

wtorek, 04 września 2012 08:57 Administrator
Drukuj

"Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol" to tytuł projektu realizowanego w ramach działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Beneficjent projektu: Gmina Narol

Koordynator projektu: Andrzej Kołodziej - Inspektor Urzędu Miasta iGminy Narol

Wartość projektu: 816 966,30 PLN
Kwota dofinansowania: 694 421,35 PLN tj. 85% wartości projektu.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji społeczno ekonomicznej. Uczestniczące w projekcie 30 gospodarstw domowych i 7 jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Narol uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.

Cele szczegółowe projektu to:

 

Korzyści z realizacji projektu dla odbiorców z gospodarstw domowych:

Osoby z 30 gospodarstw domowych objętych projektem, ze względu na trudną sytuację życiową zagrożone są wykluczeniem cyfrowym. W celu przeciwdziałania ich marginalizacji, zakupiony w ramach projektu sprzęt teleinformatyczny zostanie im przekazany w formie użyczenia oraz osoby te wezmą udział w szkoleniach z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Udział w projekcie zwiększy ich szansę na zdobycie nowych umiejętności, podniesienia kwalifikacji, zainteresowanie odbiorem usług i treści cyfrowych, ich konkurencyjność na rynku pracy, a także stworzy możliwości do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Dla dzieci i młodzieży z gospodarstw domowych objętych projektem pozyskanie komputera z dostępem do Internetu wyrówna ich dostęp do zdobywania wiedzy i kreowania nowych zainteresowań, wspomagając w ten sposób ich proces edukacyjny.

Korzyści społeczne z realizacji projektu dla jednostek podległych gminie:

Wartość dodana wynikająca z projektu:

 

pasek_poig_wwpe_ue

Poprawiony: wtorek, 04 września 2012 19:11